FireExpert Living Lab je čezmejni inovacijski center za raziskave in razvoj na področju protipožarne zaščite, ki deluje v obliki spletne platforme. Ustanovljen je bil v okviru FireExpert projekta, ki ga je finacirala Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj Interreg.


V FireExpert Living Lab vabimo vse deležnike, ki se na področju protipožarne zaščite srečujemo z različnimi izzivi v fazah načrtovanja in razvoja požarno varnih proizvodov in storitev povezanih s požarno varnostjo.


Članstvo v FireExpert Living Lab je brezplačno, članom pa omogoča dostop do ekspertnega znanja, nasvetov in pomoči pri reševanju inženirskih problemov, ter svetovanje pri načrtovanju, vgradnji in rabi proizvodov ter izvajanju storitev.


Prednosti članstva v v FireExpert Living Lab:

 • Čezmejna komunikacija in izmenjava informacij, znanja in izkušenj s strokovnjaki znotraj partnerskega konzorcija;
 • Čezmejno sinergistično sodelovanje z relevantnimi nosilci razvoja;
 • Krepitev na področju raziskav, tehnološkega razvoja, konkurenčnosti in inovacij;
 • Dostop do raziskovalnih projektov za mala in srednja podjetja postanejo;
 • Dostop do naprednih inženirskih metod za oceno nastanka in širjenja ognja;
 • Usposabljanje na področju protipožarne zaščite;
 • Načrtovanje zaščite pred požarom, nadzor in gašenje požarov, analiza vzrokov za nastanek požara;
 • Certificiranje gradbenih proizvodov.

FireExpert Living Lab is a cross-border innovation centre for research and development in the field of fire safety operating as a web platform. It was established in the scope of the FireExpert project funded by the European Union through the European Regional Development Fund Interreg.


FireExpert Living Lab welcomes all stakeholders in the field of fire safety dealing with specific design and development challenges related to fire safety of products and services.


FireExpert Living Lab membership is free of charge and gives members access to the expertise, advice and support in engineering problem solving related as well as consultancy related to design, installation and use of products and services.


Advantages of FireExpert Living Lab membership:

 • Cross-border communication, exchange of information, knowledge and experiences with experts and partners of the consortium;
 • Cross-border synergic collaboration with relevant development agents;
 • Strengthening one’s research, technological development, competitiveness and innovations;
 • Access to research projects for small and medium enterprises;
 • Access to advanced engineering methods for assessment of fire origin and spread;
 • Training in the field of fire safety;
 • Fire protection design, fire control and extinguishing, fire cause analysis;
 • Certification of construction products.